Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Διακηρύξεις ΙΦΕΤ

Η "ΙΦΕΤ Α.Ε." για την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 [Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

28/02/2024 - Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με αντικείμενο: «Υπηρεσίες στο τμήμα επικόλλησης ταινιών γνησιότητας στο Κέντρο Διανομής της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., με εκτιμώμενη αξία 37.752,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών». Αρ.Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 239159 C.P.V. 63121100-4

16/02/2024 - Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και διανομής έως και 45.000 δεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων, μεταφοράς έως και 6.000 φακέλων, μεταφοράς έως και 100 παλετών και διενέργειας έως και 15 δρομολογίων ανά έτος από και προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., στην Παλλήνη Αττικής προς και από όλη την Ελλάδα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με συνολική εκτιμώμενη αξία έως 176.175,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αρ.Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 345419
C.P.V. 60161000-4

13/10/2023 - Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με αντικείμενο: «Συλλογή και ομαδοποίηση προς πώληση περίπου 500.000 τεμαχίων καθώς και συλλογή και ομαδοποίηση προς πώληση περίπου 200.000 τεμαχίων/έτος προϊόντων ψυχρής αλυσίδας (ψυγείου) του Τμήματος Αποθήκης του Κέντρου Διανομής, προϋπολογισμού έως 40.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» CPV: 63110000-3, Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 239158

09/10/2023 - Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με αντικείμενο: «Υπηρεσίες διαχείρισης των επιστροφών των ληξιπρόθεσμων, ληγμένων, κατεστραμμένων ή ανακληθέντων προϊόντων της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. καθώς και η διαλογή τους και οι υπηρεσίες διαχείρισης εισαγωγών προϊόντων της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. του Κέντρου Διαλογής της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., προϋπολογισμού έως 40.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. CPV: 79420000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 238247

14/09/2023 - Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης επικόλλησης ταινιών γνησιότητας και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων προς όλη την Ελληνική Επικράτεια, έως και 300.000 τεμαχίων ανά έτος και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», συνολικού προϋπολογισμού έως 75.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με α.α. 198704 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.

03/07/2023 - Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και διανομής έως και 45.000 δεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων ανά έτος και μεταφοράς έως και 6.000 φακέλων ανά έτος από και προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., στην Παλλήνη Αττικής προς και από όλη την Ελλάδα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», συνολικού προϋπολογισμού έως 170.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με α.α. 197273 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.

23/06/2023 - Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες «Συλλογή και ομαδοποίηση προς πώληση περίπου 500.000 τεμαχίων καθώς και συλλογή και ομαδοποίηση προς πώληση περίπου 200.000 τεμαχίων/έτος προϊόντων ψυχρής αλυσίδας (ψυγείου), προϋπολογισμού έως 40.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με α.α. 196020 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.

23/06/2023 - Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης των επιστροφών των ληξιπρόθεσμων, ληγμένων, κατεστραμμένων ή ανακληθέντων προϊόντων της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. καθώς και η διαλογή τους, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης εισαγωγών προϊόντων της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. προϋπολογισμού έως 40.0000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών., με α.α. 196023 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.

12/06/2023 - Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής» προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) μηνών, με α.α. 193816 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. 26/4/2023 - Διαγωνισμός Υπηρεσιών Διαχείρισης

26/4/2023 -Διαγωνισμός Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων

20/3/2023 - Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

20/5/2022- Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 101.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%)

19/4/2022- Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και διανομής δεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων και φακέλων από και προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., στην Παλλήνη Αττικής

31/3/2022 -Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 158342 ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 18998/31.3.2022) της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. για με αντικείμενο την επείγουσα προμήθεια 1.000.000 τεμαχίων rapid tests

9/3/2022 - Διακήρυξη Καταχώρησης έως 150.000 συνταγών/έτος αντιρρετροϊκών φαρμάκων

7/2/2022- Διακήρυξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία τριών (3) κλινών ΜΕΘ Παίδων ΑΤΤΙΚΟΝ

7/2/2022- Διακήρυξη για την Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Παραγωγής της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. 3/12/2021- Διακήρυξη για τις Υπηρεσίες «Καταχώρηση έως 150.000 συνταγών/έτος αντιρρετροϊκών φαρμάκων" της ΙΦΕΤ ΜΑΕ

18/11/2021 - Διακήρυξη για το Νοσοκομείο Αττικόν με α/α ΕΣΗΔΗΣ 142986

10/11/2021- Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη Διακίνηση στο Κέντρο Διανομής της ΙΦΕΤ ΜΑΕ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 141553

10/11/2021- Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη Διαχείρηση στο Κέντρο Διανομής της ΙΦΕΤ ΜΑΕ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 141554

27/9/2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Νοσοκομείο Αττικόν με α/α ΕΣΗΔΗΣ 139827

2/7/2021 - Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Διαχείριση (συλλογή-μεταφορά-διαλογή- επεξεργασία) οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως με α/α ΕΣΗΔΗΣ 134767

14/6/2021Πρόσκληση υπ αριθμ 16830-14.6.2021 για την επείγουσα προμήθεια (Μ.Α.Π.) έναντι της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τα νοσοκομεία της χώρας

14/6/2021Πρόσκληση υπ αριθμ 16829-14.6.2021 την επείγουσα προμήθεια (Μ.Α.Π.) έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για τα νοσοκομεία της χώρας

31/5/2021Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 133592 ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 16448/31.5.2021) της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. για την επείγουσα προμήθεια ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 32.298,39 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

7/5/2021- Πρόσκληση της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. ΑΑ 124975 ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο την επείγουσα προμήθεια ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 96.774,19 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ,

7/5/2021- Πρόσκληση για την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 30.188,44 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά είδος

5/4/2021- Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 108509 ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 16071/05.04.2021) της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. για την επείγουσα προμήθεια ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 32.162,58 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

30.3.2021- Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 107875 ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 16027/30.3.2021) της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. για την επείγουσα προμήθεια ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 80.645,16 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

10.3.2021- Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής με α.α. 106866 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

8.3.2021 - Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α 107309 ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 15867/8.3.2021) της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. για την επείγουσα προμήθεια ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 40.322,58 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

8/2/2021Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης υπηρεσιών καταχώρησης των παραγγελιών της Διεύθυνσης Φαρμάκων, πληροφόρησης των πελατών της Διεύθυνσης Φαρμάκων περί των διακινούμενων ιδιοσκευασμάτων της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.

1/2/2021 - Πρόσκληση της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο την επείγουσα προμήθεια έως και 5.000.000 Rapid Tests για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105039

2/2/2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15773/1.2.2021 ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105039

2/2/2021 - Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τεχνική προδιαγραφή της υπ’ αριθμόν 15773/1-2021 Πρόσκλησης

10/2/2021 Επίσπευση της αποσφράγισης των προσφορών, που αφορούν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 15773/1-2-2021) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105039

4/1/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης υπηρεσιών στη Διεύθυνση Παραγωγής της ΙΦΕΤ ΜΑΕ, προϋπολογισμού έως 36.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

23/12/2020  -  Πρόσκληση 15697/23-12-2020 με  αντικείμενο την  επείγουσα προμήθεια υλικών εμβολιασμού (συριγγών και βελονών) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά είδος.   

15/12/2020 - Πρόσκληση με Αρ. πρωτ: 15648/ 15-12-2020  της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 104061, με αντικείμενο την επείγουσα προμήθεια ΛΟΙΠΟΎ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΚΛΙΝΏΝ ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΣΤΆΥΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

15/12/2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.15643 - 14.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ (S)

14/12/2020 - Πρόσκληση για την επείγουσα προμήθεια υλικών εμβολιασμού (συριγγών) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά είδος.

14/12/2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επείγουσα προμήθεια εξακοσίων εξήντα τριών 663 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ

11/12/2020 - Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103887 της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. για  την επείγουσα προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού ΜΕΘ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3/12/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης υπηρεσιών καταχώρησης έως 100.000 συνταγών/έτος αντιρρετροϊκών φαρμάκων οροθετικών υποκειμένων και στατιστική επεξεργασία τους καθώς και υπηρεσιών και καταχώρησης Μεταβολών Θεραπειών, Ενάρξεων και Προφυλακτικών Αγωγών της ΙΦΕΤ ΜΑΕ

2020/11/30 - Πρόσκληση για την επείγουσα προμήθεια οκτακοσίων εξήντα τριών (863) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ για παρακολούθηση χώρων φύλαξης εμβολίων και βιολογικών προϊόντων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής.

2020/12/2 - Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. 15537/30-11-2020 Πρόσκληση για την επείγουσα προμήθεια οκτακοσίων εξήντα τριών (863) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

2020/12/3 - Διευκρίνηση αναφορικά με την υπ' αριθμ. 15537/30-11-2020 Πρόσκληση για την επείγουσα προμήθεια οκτακοσίων εξήντα τριών (863) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

26/11/2020 - Επείγουσα πρόσκληση για την προμήθεια ειδών εμβολιασμού

26/11/2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 15505-26.11.2020 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

23/11/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση υπηρεσιών γραφείων είσπραξης χρεών, προϋπολογισμού έως 18.400,00 € πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με ημερομηνία έναρξης την 1η/1/2021

19/11/2020- Συνοπτικός Διαγωνισμός υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης της ΙΦΕΤ ΜΑΕ

16/11/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης Λογιστικών υπηρεσιών έρευνας, προϋπολογισμού έως 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με ημερομηνία έναρξης την 1η/1/2021

16/11/2020 -Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης των επιστροφών των ληξιπρόθεσμων, ληγμένων, κατεστραμμένων ή ανακληθέντων προϊόντων της Ι.Φ.Ε.Τ. καθώς και η διαλογή τους και υπηρεσίες διαχείρισης εισαγωγών προϊόντων της ΙΦΕΤ ΜΑΕ , προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) μηνών 

15/10/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 4/11/2020 - Πρόσκληση για την προμήθεια έως και 2.000.000 Rapid Tests για το COVID-19

5/11/2020 -  Διευκρίνιση σχετικά με την με αρ. πρωτ.:15477/4-11-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα προμήθεια έως και 2.000.000 Rapid Tests ταχέως συστήματος (Point of Care) για αντιγόνο SARS-CoV-2, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-1, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

16/10/2020 -  Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών στην Έρευνα Αγοράς της ΙΦΕΤ ΜΑΕ

20/10/2020 - Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. 05/2020 για τις Υπηρεσίες Έρευνας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών.

CPV: 79311000-7 Survey Services

15/10/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια παροχής «Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

15/10/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στην Διεύθυνση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών Ελέγχων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

30/09/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση «Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στην Διεύθυνση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών Ελέγχων για χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) μηνών

 

05/10/2020 - Διευκρινήσεις επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β - Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 02/2020 για την  Ανάθεση φαρμακευτικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού έως 30.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) μηνών, με CPV: 85149000-5 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

29/09/2020 - "Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών διαχείρισης Συμβάσεων" , προϋπολογισμού έως 18.400,00 € χωρίς ΦΠΑ (24%) με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 01/01/2021 και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών , ήτοι έως 31/12/2021. Συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών, Δέκα Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

 


CPV: 79994000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων

23/9/2020- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα προμήθεια έως και 800.000 Rapid tests ταχέως συστήματος (Point of Care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)

22/7/2020 Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία άνω των Ορίων (Διεθνής Διαγωνισμός) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση νέων πηγών κοβαλτίου-60 με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιών πηγών κοβαλτίου-60 καθώς και για την αγορά και τοποθέτηση νέου συστήματος κίνησης της πηγής του ακτινοβολητή Μαγούλας της ΙΦΕΤ ΑΕ συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94282

07/7/2020 - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΩΣ ΣΑΡΆΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (40.000.000) ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

29/6/2020 - ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΧΤΑΚΟΣΊΩΝ (7.800) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS – COV-2

10/6/2020 - Πρόσκληση για επείγουσα προμήθεια αναλυτών και αντιδραστηρίων COVID 19

12/6/2020 - Διευκρινήσεις αναφορικά με την από 10.6.2020 α.π.14298 πρόσκληση  της .Ι.Φ.Ε.Τ Α.Ε

5/5/2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ GEL ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

         Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

         ΠΑΡΑΡΤΗΜA IVα Αντίγραφο του Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ_ΣΔΕ_ΙΕΚ ΑΝΑ ΔΗΜΟ_ΑΤΤ_ΑΘ_ΘΕΣ

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ ΑΝΑ ΔΗΜΟ_ΟΛΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤ_ΑΘ_ΘΕΣ_καθαρο

Προσοχή: Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικκές προδιαγραφές

27/4/2020 - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΚΙΤ Αποτελούμενο από σωληνάριο και ειδικό στυλεό ) για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

13/4/2020 - Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία άνω των Ορίων (Διεθνής Διαγωνισμός) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση νέων πηγών κοβαλτίου-60 με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιών πηγών κοβαλτίου-60 καθώς και για την αγορά και τοποθέτηση νέου συστήματος κίνησης της πηγής του ακτινοβολητή Μαγούλας της ΙΦΕΤ ΑΕ συνολικού προϋπολογισμού  700.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.