Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Διακηρύξεις ΙΦΕΤ

Η "ΙΦΕΤ Α.Ε." για την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 [Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Για την Ενοικίαση ακινήτου εντός βιομηχανικής ζώνης της ευρύτερης περιοχής της Μαγούλας Αττικής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών για την προσωρινή αποθήκευση των υπολειμμάτων οικιακών φαρμάκων, βάσει της από 454/16-7-2019 Απόφασης του ΔΣ της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 12559/26.7.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

2. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της συμβατικής μίσθωσης.

Αρ. Διακ. ΕΣΗΔΗΣ: 70491   - Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των Ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΙΦΕΤ Α.Ε.» στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής διάρκειας 15 μηνών συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 70491.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς