Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Όροι Χρήσης και Προσωπικά Δεδομένα

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της εταιρείας "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ", (εφ' εξής Εταιρεία ή/και "ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.").

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Οι ιατρικές πληροφορίες, που παρέχονται στον ιστότοπό μας είναι γενικές και δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές των Γιατρών ή άλλων Επαγγελματιών υγείας. Η ΙΦΕΤ δεν παρέχει καμία ιατρική συμβουλή ή υπηρεσία, ή υπηρεσία διάγνωσης, ή οποιοδήποτε σχήμα θεραπείας για προϊόν της. Τα φαρμακευτικά μας προϊόντα είναι διαθέσιμα εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταγογράφησης. 

2. Άρθρα για μελλοντικές καινοτομίες και ιατρικές ανακαλύψεις αναρτώνται με κάθε επιφύλαξη ότι η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει σημαντικά, εφόσον οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε μεγάλη αβεβαιότητα.
3. Οι Συνδέσεις μας με ιστοσελίδες τρίτων, προσφέρονται για την διευκόλυνσή σας ενώ δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις αναρτήσεις τους και το περιεχόμενό τους.
4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν για μέρος ή και το σύνολο των κειμένων ενώ απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευσή τους χωρίς προηγούμενη έγκριση την ΙΦΕΤ.
5. Δεν παρέχουμε υποστήριξη κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την διασύνδεση οποιουδήποτε με τις ιστοσελίδες μας.
6. Εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον ιστότοπό μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και δη του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Για να ανατρέξετε στο κείμενο του Κανονισμού:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») στοχεύει στην γενική ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους της  «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.».

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  Συγκεκριμένα:

«Επεξεργασία» κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΙΦΕΤ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό (άρθρο 5):

▫              Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια

▫              Περιορισμός του σκοπού

▫              Ελαχιστοποίηση των δεδομένων

▫              Ακρίβεια

▫              Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

▫              Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα        

Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας . Συγκεκριμένα, σήμερα η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό της προσωπικά δεδομένα:

•             των εργαζομένων  της, σύμφωνα με την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων» (η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε καθέναν ατομικώς) 

•             των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών (ανατρέξτε στην σχετική Πολιτική)

•             του αναφέροντος ή/και ασθενούς στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης για τα προϊόντα που διακινεί

Επίσης, επεξεργάζεται:

•             τη  διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στο ιστότοπο:  www.ifet.gr ∙ η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας (ανατρέξτε στις σχετικές Πολιτικές)

•             δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της

•             δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας

Τέλος, η Εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών  στο πλαίσιο εκτέλεσης των ατομικών ή ειδικών νοσοκομειακών παραγγελιών φαρμάκων, τα οποία εισάγει από το εξωτερικό. Την επεξεργασία αυτή δεν ενεργεί για λογαριασμό της.

Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

•             Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα, κατά  περίπτωση, από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων ή τρίτους και εν γένει όπως περιγράφεται σε κάθε επιμέρους Πολιτική. Τα προσωπικά στοιχεία ασθενών λαμβάνονται από τον εντολέα (νοσοκομείο, φαρμακείο), δίχως να απαιτείται ή να μεσολαβεί κάποια ενέργεια της Εταιρείας. Επίσης, προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε:

•             στα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεων της Εταιρείας  μας

•             όταν συμπληρώνετε έντυπα και μας τα παραδίδετε ή τα αποστέλλετε

•             όταν κάνετε χρήση του τηλεφωνικού  κέντρου

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Εταιρεία  χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της και ιδίως για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας (διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων ειδικών κατηγοριών)

(β) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της,  λ.χ. για τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.

(γ) Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, ώστε  να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

(δ) Για να μπορεί η Εταιρεία να διαχειρίζεται τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της

(ε) Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και της Εταιρείας. Λ.χ. χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.

(στ) Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων

(ε) Για την - κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης - μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων  είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας, ήτοι κάθε ένδειξη βουλήσεως ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο,

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης  των έννομων συμφερόντων μας,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας,

(στ) η αναγκαιότητα  επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

(ζ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επί σκοπώ θεραπείας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ του Γενικού Κανονισμού).

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται  με τρόπο, ο οποίος να διασφαλίζει την ασφάλεια αυτών. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικώς και μόνον από το εντεταλμένο για αυτόν τον σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι  το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην Εταιρεία δεσμεύεται με σύμφωνο εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας, ενώ οι τρίτοι, προς τους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα (βλ. κατωτέρω), δεσμεύονται συμβατικώς με την Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» διαβιβάζει –κατά περίπτωση- προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους, στο πλαίσιο συμβάσεων που έχει υπογράψει και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας (λ.χ. μεταφορικές εταιρείες, εταιρεία φύλαξης, διαχείρισης λογισμικού). Η Εταιρεία  συνάπτει  ειδική σύμβαση, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά  δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  Οι εν λόγω τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά με την Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Η Εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.»  δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε δικηγορικά γραφεία και δικαστικούς επιμελητές, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της.

Η Εταιρεία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας

α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

β) σε όργανα διοικήσεως της Ελληνικής Πολιτείας, τα οποία  έχουν την αντίστοιχη νόμιμη αρμοδιότητα.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς

Δεν λαμβάνει χώρα τέτοια διαβίβαση.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απλά και ευαίσθητα, αναφέρεται ανά κατηγορία δεδομένων στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Τα δικαιώματά σας

Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασιας Δεδομενων (DPO)

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.»

Τηλέφωνο: (+30) 2132002485 (ώρες επικοινωνίας 10:00- 14:00)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@ifet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 18ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Παλλήνη Αττικής

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.»  αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στην οποία προβαίνει. Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον  τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ακολουθούν:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Π.Δ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ