Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Οδηγίες για Υποψήφιους Προμηθευτές


Προθεσμία Υποβολής προτάσεων: Η προθεσμία υποβολής αναγράφεται στην σχετική λίστα RfQ (Έκτακτη Ζήτηση Ποσοτήτων). Ανοικτή προθεσμία υποβολής για την λίστα RfI (Διαρκής Ζήτηση Ποσοτήτων).  

Υποβολή προτάσεων-Επιπρόσθετες πληροφορίες: μέσω e-mail στο import@ifet.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Για τις Φαρμακοβιομηχανίες: Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής και Εξαγωγής, Σχέδιο Λήψης Μέτρων Φαρμακοεπαγρύπνησης και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (εφόσον υπάρχει) για τα προσφερόμενα προϊόντα.
  2. Για τις Φαρμακαποθήκες: Άδεια Χονδρικής Πώλησης ή Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής για την Διανομή Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης.

 

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων

 

χρήσεων του Δικτυακού τόπου
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
18.1
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων
χρήσεων του Δικτυακού τόπου