Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Διεύθυνση Εργαστηριακών Μελετών - Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων & Διαχείρισης Ποιότητας

            Στη Διαχείριση Ποιότητας της Παλλήνης υπάγονται οι δραστηριότητες της παραγωγής & διακίνησης της μονάδας

Ως προς τις δραστηριότητες των εγκαταστάσεών μας στη Παλλήνη το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζεται μέσω GMP πιστοποιητικού για την παραγωγή της ΙΦΕΤ και μέσω πιστοποιητικού ISO 9001:2015 για την δραστηριότητα της εισαγωγής, αποθήκευσης, εμπορίας και διακίνησης φαρμάκων.


Αναλυτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

 Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. διαθέτει αναλυτικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, στο οποίο διενεργούνται πλήρεις φυσικοχημικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι για την παραγωγή των προιόντων της.       

Ανάπτυξη Διαδικασιών 

 

Επίσης μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη διαδικασιών για την παραγωγή και τον έλεγχο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.    

Υποδομή για την επαναλειτουργία εργαστηρίων Βιοϊσοδυναμίας 

Στόχος μας είναι να επαναλειτουργήσει μελλοντικά ο τομέας υπηρεσιών Βιοισοδυναμίας  (συγκριτικοί έλεγχοι ποιότητας φαρμάκων με τα αντίστοιχα πρωτότυπα).


Κύριοι Πυλώνες Λειτουργίας:

Για την διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων και των υπηρεσιών που παρέχουμε έχουμε αναπτύξει αποτελεσματικά τους πιο κάτω κύριους πυλώνες λειτουργίας μας:

 • Συνεχής ανάπτυξη και επιμόρφωση των Επιστημόνων που απαρτίζουν την Διεύθυνσή μας, για τις νέες εξελίξεις, τις οδηγίες και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων.
 • Συνεχής επιτήρηση στις διαδικασίες μας (στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής των GMP's) προκειμένου να επιτυγχάνεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
 • Συντήρηση και τακτική επαναδιακρίβωση του εξοπλισμού μας ούτως ώστε να βρίσκονται στην βέλτιστη λειτουργική κατάσταση, καθώς και αναβάθμισή του ώστε να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του ποιοτικού ελέγχου κατά GMP.
 • Στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα με σκοπό την συμμόρφωση στις επιταγές των Συστημάτων Ποιότητας ώστε το τελικό προϊόν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να επιτυγχάνονται στον καλύτερο βαθμό

Αγγελική Δαδάου

Διευθύντρια Εργαστηριακών Μελετών & Τμήματος Κανονιστικών Υποθέσεων & Διαχείρισης Ποιότητας