Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Οι Στόχοι μας

Οι Στόχοι μας

Γενικοί στόχοι

  • Να προωθήσει και να προστατέψει τα συμφέροντα των ασθενών και της Δημόσιας Υγείας μέσα από την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρμακα μοναδικά και απαραίτητα για τη Δημόσια Υγεία, για τα οποία δεν ενδιαφέρεται ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και της ενημέρωσης των επαγγελματιών Υγείας και των ασθενών γύρω από αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες.
  • Να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το πάγιο ενεργητικό της, προκειμένου να αναπτύξει επιπρόσθετες  υπηρεσίες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οικονομικοί στόχοι

  • Βελτίωση όλων των δεικτών ρευστότητας της εταιρείας, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια υλοποίησης των άμεσων στόχων της, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την διάσταση της κάλυψης των ασθενών σε φάρμακα μοναδικά και απαραίτητα.
  • Βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών κερδοφορίας της επιχείρησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα της προς το συμφέρον του μετόχου και του δημοσίου.

Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. σκοπεύει να επιτύχει την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων της και να υλοποιήσει το όραμα της ακολουθώντας την χάραξη στρατηγικής που θα στηρίζεται σε τέσσερεις βασικούς άξονες:

  1. Την οργανωτική Αναδιάρθρωση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα (Δομές, Διαδικασίες και Πολιτικές)
  2. Την ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού
  3. Την βελτίωση της παραγωγικότητας, έτσι ώστε η υλοποίηση των γενικότερων, αλλά και των επιμέρους στόχων της να επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό λόγο κόστους/αποτελεσματικότητας.
  4. Την ανάπτυξη (εκεί που δεν υπάρχουν) ή την βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου και προγραμματισμού, έτσι ώστε η εταιρεία να προλαμβάνει την εμφάνιση προβλημάτων και να μη δρα πυροσβεστικά όταν τα προβλήματα έχουν διογκωθεί.