Ευρωπαϊκή μελέτη με θέμα:
"Pharmaceutical Pricing & Reimbursement Information"

Αντικείμενο

Tο Iνστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Tεχνολογίας (IΦET) συμμετέχει στην εκπόνηση Eυρωπαϊκής μελέτης με θέμα «Pharmaceutical Pricing & Reimbursement Information».

Tο προαναφερόμενο έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια, συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Kοινότητα (DG SANCO) και το Yπουργείο Yγείας της Aυστρίας και συμμετέχουν σε αυτό το Aυστριακό Iνστιτούτο Yγείας (OBIG) ως κύριος ανάδοχος, το Eυρωπαϊκό γραφείο της Παγκόσμιας Oργάνωσης Yγείας ως συνεργαζόμενος ανάδοχος και εκπρόσωποι των κρατών-μελών.

Αντικείμενα του έργου είναι:

  • η κάλυψη των αναγκών σε θέματα συστηματικής πληροφόρησης για τα ισχύοντα συστήματα τιμολόγησης των φαρμάκων και αποζημίωσής τους από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην διευρυμένη Eυρωπαϊκή Kοινότητα
  • η συνεισφορά στην αύξηση της διαφάνειας γύρω από τα θέματα αυτά, και
  • η συνεχής παροχή πληροφόρησης στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής, σε Eθνικό και Eυρωπαϊκό επίπεδο.

Tο προϊόν του έργου θα είναι μια τελική έκθεση των συστημάτων που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και μια μελέτη ανάπτυξης συγκρίσιμων δεικτών για τις ισχύουσες πολιτικές σε αυτά, προσδοκάται δε να ενημερώνεται διαρκώς και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη σχετικής πολιτικής.

Στόχος της ενασχόλησης του ΙΦΕΤ με το έργο αυτό, είναι να εξασφαλιστεί η συστηματική πληροφόρηση για όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα και θέματα που απασχολούν την αρμόδια με το φάρμακο Kοινότητα στη χώρα μας.

Ερωτηματολόγιο για την αποτύπωση των αναγκών πληροφόρησης
Το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή
Αποτέλεσματα
Needs Assessment (Summary)

Needs Assessment (Detailed Presentation)

Πληροφορίες:
ΙΦΕΤ: 210 –6603410 | e-mail statistics@ifet.gr
Επιστροφή στην αρχική σελίδα