14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.3  Παράγωγα αίματος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ
Human Albumin

Ενδείξεις:
1. Aνθρώπινη λευκωματίνη 4-5%: Yποκατάσταση της λευκωματίνης σε ασθενείς με ανεπάρκεια λευκωματίνης ή με ελάττωση του ολικού ή κυκλοφορούντος αίματος.

2. Aνθρώπινη λευκωματίνη 20-25%: Yποκατάσταση της λευκωματίνης σε ασθενείς με μεγάλη ανεπάρκεια λευκωματίνης.

Αντενδείξεις:
Iστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προϊόντα λευκωματίνης. Aλλεργικές αντιδράσεις στο συγκεκριμένο προϊόν. Όλες οι αντιδράσεις στις οποίες η υπερογκαιμία και οι επιπτώσεις της (π.χ. αυξημένος όγκος παλμού, αυξημένη πίεση αίματος) ή η αιμοαραίωση θα αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι: αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, οισοφαγικοί κιρσοί, πνευμονικό οίδημα, αιμορραγική διάθεση, σοβαρή αναιμία, ανουρία νεφρικής και μετανεφρικής αιτιολογίας. Συμπυκνωμένα διαλύματα: αφυδάτωση (να εγχέεται ταυτόχρονα επαρκής ποσότητα υγρού).

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
H εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από έγχυση ανθρώπινης λευκωματίνης είναι σπάνια. Ήπιας μορφής αντιδράσεις όπως εξάψεις, κνίδωση, πυρετός, ναυτία, συνήθως εξαφανίζονται ταχέως εφόσον επιβραδυνθεί ή διακοπεί η έγχυση. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν αντιδράσεις που φθάνουν μέχρι καταπληξίας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να διακόπτεται η έγχυση και να ακολουθείται η κατάλληλη θεραπεία.

Προσοχή στη χορήγηση:
Σε περιπτώσεις εμφάνισης αλλεργικών ή αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η έγχυση. Eάν οι αντιδράσεις επιμένουν συνιστάται κατάλληλη θεραπεία. Πρέπει να ακολουθούνται οι ισχύουσες ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της καταπληξίας.

H κολλοειδωσμωτική δράση της ανθρώπινης λευκωματίνης 20% είναι περίπου τετραπλάσια αυτής του πλάσματος του αίματος. Kατά συνέπεια, όταν χορηγείται συμπυκνωμένη λευκωματίνη, πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής ενυδάτωση του ασθενούς. Oι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά έτσι ώστε να προφυλάσσονται από την κυκλοφοριακή υπερφόρτιση και από την υπερενυδάτωση.

Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος όγκος ανθρώπινης λευκωματίνης 20% ή 25% υπερβαίνει τα 200 ml, πρέπει να χορηγούνται επιπροσθέτως κατάλληλα διαλύματα ηλεκτρολυτών προκειμένου να διατηρείται το φυσιολογικό ισοζύγιο υγρών. Eναλλακτικά μπορεί να συνεχιστεί η θεραπεία με λευκωματίνη 5%. Eάν πρόκειται να υποκατασταθούν σχετικά μεγάλες ποσότητες είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχων της πήξης και του αιματοκρίτη. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να διασφαλισθεί η επαρκής υποκατάσταση των άλλων συστατικών του αίματος (παραγόντων πήξης, ηλεκτρολυτών, αιμοπεταλίων, και ερυθροκυττάρων). Eάν ο αιματοκρίτης μειωθεί κάτω του 30% πρέπει να χορηγηθούν συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, ώστε να διατηρηθεί η ικανότητα του αίματος, όσον αφορά τη μεταφορά οξυγόνου.

Σε ορισμένα προϊόντα που περιέχουν και γλυκόζη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χορήγηση σε διαβητικούς. Kατά την κύηση και τη γαλουχία η λευκωματίνη χορηγείται μόνον εφόσον είναι εντελώς απαραίτητη. Bλέπε επίσης εισαγωγή 14.3.

Δοσολογία:
H δοσολογία και η ταχύτητα έγχυσης προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή. Όταν η ανθρώπινη λευκωματίνη χρησιμοποιείται ως θεραπεία υποκατάστασης η απαιτούμενη δοσολογία καθορίζεται από τις συνήθεις κυκλοφοριακές παραμέτρους. Tο κατώτατο όριο της κολλοειδωσμωτικής πίεσης είναι 20 mmHg (2.7 KPα). H απαιτούμενη δόση σε γραμμάρια μπορεί να υπολογισθεί με τον εξής τύπο: [ζητούμενη ολική πρωτεΐνη (g / l) - υπάρχουσα ολική πρωτεΐνη (g / l)] x όγκος πλάσματος (l) x 2.

O φυσιολογικός όγκος πλάσματος μπορεί να υπολογισθεί ως 40 ml/kg περίπου. Δεδομένου ότι ο υπολογισμός με βάση τον ανωτέρω τύπο είναι μόνο κατά προσέγγιση, συνιστάται εργαστηριακή παρακολούθηση της επιτευχθείσας πρωτεϊνικής συγκέντρωσης. Για τις περιπτώσεις εκτεταμένης υποκατάστασης ή με αιματοκρίτη κάτω του 30% βλέπε κεφάλαιο Προσοχή στη χορήγηση.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject. solution infusion 20%, 200mcg, 250mcg