Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη Διοίκηση κάθε Οργανισμού, καθώς βοηθά στη βελτίωση της οργάνωσής του και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

To ΙΦΕΤ διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, πείρα και τεχνογνωσία προκειμένου να παρέχει σε Φορείς και Οργανισμούς του χώρου της υγείας (Δ.Υ.Πε, Δημόσια Νοσοκομεία, Οργανισμοί Κοινωνικής Φροντίδας, Κλινικές ΕΣΥ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.ά.) υπηρεσίες συμβούλου για το σχεδιασμό την ανάπτυξη και εγκατάσταση:

 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2000

Το πρότυπο ISO 9001:2000 περιγράφει γενικά το πλαίσιο οργάνωσης μιας E πιχείρησης / Οργανισμού και τη σχέση της με τους προμηθευτές και τους αποδέκτες των προϊόντων / υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Σταθεροποίηση των υλοποιούμενων διεργασιών (δραστηριοτήτων)
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών / αποδεκτών / χρηστών των προϊόντων ή υπηρεσιών του Οργανισμού.

Για την οικοδόμηση ενός ΣΔΠ, καταρτίζεται και ακολουθείται ένα δομημένο πρόγραμμα εργασίας, στη βάση των αρχών του management , με τελικό στόχο την πιστοποίηση του Οργανισμού. Το πρόγραμμα αυτό απαρτίζεται συνοπτικά από τις ακόλουθες φάσεις:

 1. Αρχική ανάλυση και διάγνωση
 2. Ανάπτυξη και τεκμηρίωση του ΣΔΠ (πολιτική ποιότητας, διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα, εγχειρίδιο ποιότητας)
 3. Περιγραφή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των κρίσιμων θέσεων εργασίας
 4. Καθιέρωση δεικτών και μετρήσεων σχετικά με τις ιδιαίτερες λειτουργίες του Οργανισμού
 5. Δοκιμαστική λειτουργία του ΣΔΠ
 6. Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 7. Ανασκόπηση του ΣΔΠ και προετοιμασία της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 8. Πιστοποίηση του Οργανισμού
Οι βασικές περιοχές του Προτύπου ISO 9001:2000
 
Συστήματα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

Το σύστημα HACCP - υποχρεωτικό σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/43 που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική νομοθεσία - πρέπει να εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής κάθε συγκεκριμένου τροφίμου και να καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής, από την παραλαβή των Α' υλών μέχρι την τελική χρήση/κατανάλωση των προϊόντων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

 

Για την οικοδόμηση ενός Συστήματος HACCP, ακολουθούνται οι εξής επτά αρχές:

 1. Εντοπισμός τυχόν κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα.
 2. Εντοπισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου.
 3. Καθορισμός των κρίσιμων ορίων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, προκειμένου να διαχωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό.
 4. Καθορισμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
 5. Καθορισμός διορθωτικών μέτρων, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός του κρισίμου ορίου.
 6. Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 7. Ανάπτυξη διαδικασίας τήρησης αρχείων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των μέτρων και να καθίστανται δυνατοί οι επίσημοι έλεγχοι.
 
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εγκατάσταση παρόμοιων Συστημάτων σε έναν Οργανισμό είναι η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.
Για το λόγο αυτό, το ΙΦΕΤ διοργανώνει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που καλείται να τα διαχειριστεί, σε σχέση με τη φιλοσοφία και την εφαρμογή τους.


[Η Εταιρεία] [Δραστηριότητες] [Επικοινωνία] [Ενδιαφέροντα links] [Aρχική Σελίδα]

Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε απαραίτητα φάρμακα
 
Μελέτες Βιοδιαθεσιμότητας και Βιοϊσοδυναμίας
 
Παραγωγή Μεθαδόνης- Ποσίμων και δισκίων
Μονάδα αποστείρωσης
 
Συστήματα διαχείρισης Ποιότητας σε οργανισμούς υγείας
 
Πληροφόρηση
Ευρετήριο φαρμάκων,
έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
πωλήσεις αντιβιοτικών σε DDD συνολικές αξίες αντιβιοτικών