Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
  Οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα
  Παραρρινοκολπίτιδα
Οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
 
Aρχική σελίδα
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑ
επιλέξτε για μεγέθυνση
Σχόλια
  1. Η οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα αφορά κατά κύριο λόγο τα παιδιά.
  2. Η αναφερόμενη δοσολογία αφορά ενηλίκους ασθενείς (η δοσολογία της αμοξυκιλλίνης για τα παιδιά είναι 30 mg/kg/8ωρο po)
  3. Απαιτείται διάρκεια θεραπείας 10 ημερών (εξαίρεση η αζιθρομυκίνη που χορηγείται επί 6ήμερο).
  4. Συνήθη μικροβιακά αίτια: Streprococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.
  5. Επί παροξύνσεως χρόνιας μέσης πυώδους ωτίτιδας με ρήξη τυμπάνου (I) η θεραπεία κατευθύνεται μόνον από τα αποτελέσματα καλλιεργειών πύου, (II) η παρουσία χολοστεατώματος επιβάλλει χειρουργική αντιμετώπιση.
  6. Επί υποκειμένου σακχαρώδους διαβήτου απαιτείται διαφορική διαγνωστική από την «κακοήθη εξωτερική ωτίτιδα» αίτιο της οποίας είναι η Pseudomonas aeruginosa και η διάγνωση της οποίας τίθεται ωτοσκοπικά (παρουσία τυπικών σαρκίων στην οστεοχονδρική συνένωση).
  7. Η χορήγηση νεωτέρων κινολονών ή po κεφαλοσπορίνης της γ' γενεάς (κεφιξίμη), απαιτεί απομόνωση του παθογόνου αιτίου με καλλιέργειες και συνοδό αντιβιόγραμμα από το οποίο αποδεικνύεται ότι τα αναφερθέντα αντιμικροβιακά πλεονεκτούν in vitro.
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr