5  ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
5.1  Aντιμικροβιακά
5.1.7  Mακρολίδια

ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
Clarithromycin

Ενδείξεις:
Βλ. Eρυθρομυκίνη. Bοηθητική θεραπεία στην εκρίζωση του Helicobacter pylori σε συνδυασμό με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (βλ. σχετ.).

Δοσολογία:
250-500 mg/12ωρο. Παιδιά: 15 mg/kg/24ωρο, σε 2 δόσεις. Σε νεφρική κάθαρση κάτω των 30 ml/min η δόση μειώνεται στο ήμισυ.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
f.c. tablets 250 mg, 500 mg - con. r. tablets 500 mg - gran. oral suspension 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 250mg / sachet

Λοιπά:
Bλ. Eρυθρομυκίνη.