1.8.1 Φάρμακα παθήσεων χοληφόρων οδών

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΥΡΣΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ Ursodeoxycholic Acid
ΧΟΛΕΣΤΥΡΑΜΙΝΗ Cholestyramine